INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Inledning
I denna integritetspolicy beskrivs för vilka ändamål samt på vilket sätt Vårdbemanning Sverige samlar in och använder dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom denna.

Integritetslagstiftning
Vårdbemanning Sverige behandlar dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (”GDPR”) som den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen (PuL) (1998:204). GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter.

Personuppgifter
Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera dig som enskild individ. Vårdbemanning Sverige behandlar personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för vår bemanningsverksamhet eller för andra ändamål som framgår nedan.

Personuppgiftsansvarig
Dina personuppgifter kommer att hanteras av våra konsultchefer och den med det yttersta ansvaret är vårt dataskyddsombud som går att nå enligt nedan:
Vårdbemanning Sverige AB
Sveavägen 31, 111 34 Stockholm
E-post: dataskyddsombud@vbsverige.seBehandling av personuppgifter
Intresseanmälan
Vid en intresseanmälan via vår hemsida ber vi dig ange namn, yrkesroll, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas i vår databas. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna kontakta dig angående rekrytering till potentiella uppdrag. Vi kan även komma att sända marknadsföring såsom nyhetsbrev till den e-postadress och det telefonnummer du angett. Behandlingen baserar sig på ditt samtycke, och du kan när som helst dra tillbaka detta genom att kontakta oss. Dina uppgifter kommer att raderas efter två år om du inte inom denna tid sökt ett uppdrag eller varit involverad i en rekryteringsprocess. Om du vill att uppgifterna ska raderas före de två åren har passerat, vänligen kontakta oss.

Söka ett uppdrag via våra konsultchefer
Genom kontakt med våra konsultchefer har du möjlighet att söka uppdrag. Vi ber dig då om namn och kontaktuppgifter, CV samt annan dokumentation som våra kunder ställer krav på för uppdraget du söker. De uppgifter du sänder sparas i vår databas och behandlas i syfte att utvärdera om du är lämplig för uppdraget du sökt, men även för att leta liknande uppdrag som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta innebär att vi kan komma att kontakta dig gällande andra uppdrag än de du specifikt sökt. Vi sparar kommunikation vi har med dig angående rekryteringsprocessen och eventuella uppdrag så länge du finns i vår databas. Vi gör detta för att på bästa sätt kunna erbjuda våra bemanningstjänster till dig och för att kunna följa upp dina eventuella önskemål samt klagomål.

Rekryteringsprocessen
De uppgifter som finns om dig i vår databas kommer att användas av oss för att utvärdera om du är lämplig för visst uppdrag som du sökt eller annat uppdrag vi tror kan vara intressant för dig. Om vi tror att du kan vara lämplig för ett uppdrag kommer vi att sända ditt CV och en kort presentation av dig till kund så att kunden kan bedöma din lämplighet för uppdraget. Vi kommer även att begära ytterligare information om dig som behövs för att utvärdera om du är lämplig för uppdraget och spara i databasen. Samtlig dokumentation sparas så länge du är i uppdrag eller registrerad via oss och kan, med ditt samtycke, komma att sändas till kunden. Om du inte samtycker till att vi inhämtar och sänder information om dig till kund kan det inverka på dina möjligheter att få ett specifikt uppdrag. Vi inhämtar ofta följande typer av information:

-Mer utförlig information om din erfarenhet, kompetens och önskemål som insamlas vid intervju med dig.

-Vi kan begära att få kontakta de referenter du angivit. Utlåtanden från referenserna sparas i form av referenssammandrag.

-Beroende på typen av uppdrag kan vi behöva en kopia på din ID-handling, yrkeslegitimation och utbildningsbevis och tjänstgöringsintyg.

-För alla våra uppdrag krävs ett utdrag från IVO och HoSp.

-För vissa uppdrag krävs att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret, på grund av den verksamhet som kunden bedriver. Vi tar aldrig kopia på utdraget och vi gör heller inte anteckningar om vad som står i utdraget. Vi kan dock göra anteckning om att vi tagit del av innehållet, och kan komma att sända sådan anteckning till kund. I vissa fall vill kunden själv se en kopia på ditt registerutdrag. I sådana fall kommer du bli ombedd att visa upp en kopia på utdraget för kund.


Kunden blir personuppgiftsansvarig för den information kunden mottar från oss. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke, vilket du när som helst kan dra tillbaka. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke till behandling i rekryteringssyfte avseende visst uppdrag kan du göra detta genom att meddela oss. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i syfte att rekrytera dig till det specifika uppdraget.När du har ett uppdrag med oss
Skapande av användarkonto i vårt system
När du fått ett uppdrag med Vårdbemanning Sverige skickas inloggningsuppgifter till den e-postadress du angivit. Kontot kan endast hanteras av dig som skapat kontot (under förutsättning att ditt användarnamn och lösenord hålls säkert) och av de anställda på Vårdbemanning Sverige som getts rättigheter att administrera användarkonton. Genom ditt konto har du möjlighet att sköta din tidrapportering samt ändra dina kontaktuppgifter.

Uppgifter från kunden
Vi kan komma att motta personuppgifter gällande dig från kunden som avser din arbetade tid på uppdraget, sjukfrånvaro och annan frånvaro, klagomål och reklamationer samt annan information som rör ditt utförande av uppdraget hos kund. Dessa uppgifter kommer vi att behandla för att kunna fakturera kunden, hantera avvikelser och klagomål, i bokföringssyfte och för att kunna administrera din anställning.

Administration
Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina uppdrag exempelvis utbetalning av ersättning, redovisa skatter och sociala avgifter. Uppgifter vi har en skyldighet att spara enligt bokföringslagen eller annan lag kommer vi att spara under den period det krävs enligt nämnd lag och dela med Skatteverket eller annan myndighet i den mån vi har en rättslig förpliktelse att göra det.


Mottagare av dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av våra leverantörer i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra bemanningstjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av arbetsgivare och näringsidkare. Sådan behandling baserar sig på vårt berättigade intresse att kunna bedriva vår verksamhet och för att kunna fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare åt dig. Dina personuppgifter kan behandlas av våra leverantörer av:

-Affärssystem (för bemanning, CRM och rapportering).

-Lönesystem.


Vårdbemanning Sverige har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av sina personuppgiftsbiträden och säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till revisorer, redovisningskonsulter, advokater och andra rådgivare för samma ändamål som anges ovan.Mailutskick
Om du finns i vår databas på grund av att du gjort en intresseanmälan, sökt ett uppdrag eller har arbetat för oss kan vi komma att sända dig mailutskick med aktuella uppdrag. Om du ej önskar mailutskick meddelar du oss detta.Ändringar i denna Integritetspolicy
Vänligen notera att denna Integritetspolicy kan komma ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida och om ändringarna är väsentliga kommer vi tillhandahålla ett mer utförligt meddelande till dig.