Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

201007

Kvalitetspolicy
Vi är en bemanningsaktör inom vårdsektorn med tydligt kvalitetsfokus. Du ska alltid kunna nå oss för snabb återkoppling och kontakten ska alltid präglas av enkelhet. Vårt mål är att vara det självklara valet inom svensk vårdbemanning. Med hjälp av engagerade, kompetenta och tillgängliga medarbetare står Vårdbemanning Sverige väl rustade för att lösa sina uppdrag på ett kvalitetssäkrat och tryggt vis för våra kunder.

Till sin hjälp har även medarbetarna ett egenutvecklat IT-stöd, Systemet, vari hela bemanningsprocessen sker. God dokumentation och ett ständigt utvecklingsarbete hjälper oss att ständigt vara det bästa alternativet för såväl våra konsulter som våra kunder.


Miljöpolicy
Vårdbemanning Sverige tar sitt ansvar för miljön. Målet är ett aktivt arbete med att hålla nere vår miljöpåverkan, såväl för våra anställda på kontoret som för våra konsulter. Genom att låta miljöfrågan vara en central del i det dagliga arbetet ska samtliga medarbetare på företaget arbeta för att i hela sin arbetsprocess nå våra uppsatta mål. Vi åtar oss att skydda miljön, förebygga föroreningar och följa bindande krav.

Arbetsmiljöpolicy
Vårdbemanning Sveriges anställda ska ha rätt till en sund, säker och stimulerande arbetsmiljö. Ingen som arbetar hos oss ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Det ska ske i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.

Det ska vara en etiskt hållbar arbetsmiljö och alla ska känna att de kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller diskriminering på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Arbetsmiljöarbete skall nås genom att:
• Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
• Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
• De som har fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat till sig ska få rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
• Alla arbetstagare får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
• Vi har ett tydligt ledarskap där vi respekterar och visar omsorg för varje arbetstagare.
• Vi undersöker och riskbedömer vår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Detta görs regelbundet och även vid förändringar.
• Alla arbetstagare ska regelbundet få HLR-utbildning och ha kunskaper i brandsäkerhet.
• Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
• Vi utvecklar den psykosociala arbetsmiljön för att öka trivseln på arbetsplatsen samtidigt som vi arbetar med fysiska miljön.
• Vi strävar efter att alla får kompetensutveckling som främjar en hälsosam arbetsmiljö.
• Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet.
• Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.